สมาคมศิษย์เก่าฯ ขอแสดงความยินดี คุณสุพิศ พิดทักษ์ธรรม

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี คุณสุพิศ พิดทักษ์ธรรม ได้รับโปรเกล้าฯ แต่งตั้งใ้หดำรงตำแน่ง "อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร"
 

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246