วารสารสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย

                                

              วารสารสมาคมศิษย์เก่าฉบับที่ 1                 วารสารสมาคมศิษย์เก่าฉบับที่ 2                     วารสารสมาคมศิษย์เก่าฉบับที่  3

              ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562            ประจำเดือนธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563         ประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563

                                 

              วารสารสมาคมศิษย์เก่าฉบับที่ 4                    วารสารสมาคมศิษย์เก่าฉบับที่  5                วารสารสมาคมศิษย์เก่าฉบับที่  6

           ประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2563             ประจำเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2563       ประจำเดือนธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564

 

            

         

 

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246