ประชุมสามัญประจำปี 2564

27/2/2564 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนำโดยนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมสมาคมศิษยืเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ดำเนินการประชุมสามัญประจำปี 2564 ณ ห้องกินรี โดยปรึกษาหารือหาแนวทางการดำเนินงานในปี 2564 

  

   

  

  

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246