สมัคร การแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย "ยางนาเกมส์" ครั้งที่ 1

เปิดลงทะเบียนวันที่

1 พฤษภาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562

(สิ้นสุดการลงทะเบียน)

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

"ยางนาเกมส์" ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.45 น.

ณ สนามสุวรรณภูมิกอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ กรุงเทพมหานคร

การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ยางนาเกมส์ ครั้งที่ 1

จัดขึ้นโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ ณ สนามสุวรรณภูมิกอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขัน

1.เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรม มาสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ยากไร้ และสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

2.เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

3.เพื่อปรับปรุงที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้เป็นศูนย์พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

4.เพื่อให้ศิษย์เก่าฯ ได้พบปะสังสรรค์กัน และทำกิจกรรมร่วมกัน

 

ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

การแข่งขันทีมละ 5 คน

ประเภททีม VIP ทีมละ 50,000 บาท

ประเภททีมทั่วไป ทีมละ 30,000 บาท

ช่องทางการชำระเงิน >>>> ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 985 7 02656 7 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

เริ่มจำหน่ายบัตร/หรือสมัคร Online ลงทะเบียนวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

และปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกให้การสนับสนุนงบประมาณเสนอแนะข้อคิดเห็นแก่คณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วยโดยประกอบด้วยคณะบุคคลทำงาน ดังต่อไปนี้

  1. นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม                       ประธานที่ปรึกษา
  2. ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม                         รองประธานที่ปรึกษา
  3. ผศ.พนม  อินทฤทธิ์                           รองประธานที่ปรึกษา

2. คณะกรรมการดำเนินงาน

   2.1  คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ (ประสานงาน) มีหน้าที่ ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก ประสานงานการดูแลต้อนรับ และอำนวยความสะดวกภายในงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

          1. นายสถิตย์ สุวรรณชนะ                   ประธานกรรมการ

          2. นายวิรัช  ขวัญชื่น                         กรรมการ

          3. นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์                     กรรมการ

          4. นายอนันต์  มานะการ                    กรรมการ

          5. นายสุธร  ประทุมวรรณ์                   กรรมการ

          6. ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์               กรรมการและเลขานุการ

   2.2  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน เข้าร่วมงาน พร้อมจัดทำข่าวนำเสนอต่อสื่อภายนอก ประกอบด้วย

          1. ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์                ประธานกรรมการ

          2. ผศ.นงเยาว์  อินทสโร                     กรรมการ

          3. นางพัชรี  ทิพย์ประชา                     กรรมการ

          4. ผศ.ชวกร  มุกสาน                         กรรมการ        

          5. นายภูกิจ  สุนทรวิจิตร                     กรรมการและเลขานุการ

   2.3  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ จัดลำดับพิธีการ พร้อมพิธีกร เตรียมคำกล่าวรายงาน   คำกล่าวเปิดและอุปกรณ์ในพิธีเปิดงาน ประกอบด้วย

          1. นายเฉลิม  ศิริรักษ์                        ประธานกรรมการ                  

          2. นางสาวจิราภรณ์  ตันติพงค์อาภา     กรรมการ

          3. นางพัชรี  ทิพย์ประชา                   กรรมการ

          4. นางดาวดล  จันทรประทิน              กรรมการและเลขานุการ

   2.4  คณะกรรมการฝ่ายของรางวัลและเกียรติบัตร มีหน้าที่ ประสานงานจัดเตรียมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน ตามสมควร ประกอบด้วย

          1. นางสาวบุสรินทร์  คูนิอาจ              ประธานกรรมการ

          2. นางสุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ            กรรมการ

          3. นายกฤดิกร  แก้ววงศ์ศรี                กรรมการ

          4. นายธรรมจักร  เล็กบรรจง              กรรมการและเลขานุการ

   2.5  คณะกรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน มีหน้าที่ ควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงิน การทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย รวมทั้งสรุปค่าใช้จ่ายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน ประกอบด้วย

          1. นางอุบลรัตน์  ธุรกิจจำนง              ประธานกรรมการ

          2. นางสาวนัฏฐา  คเชนทร์ภักดี          กรรมการ

          3. นางกลอยใจ  ครุฑจ้อน                กรรมการ

          4. ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์             กรรมการและเลขานุการ

   2.6  คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับลงทะเบียน มีหน้าที่ ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน จัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าแข่งขัน ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย

          1. นายไพรัช  ดวงจินดา                  ประธานกรรมการ

          2. นายทวี  ชูทิพย์                         กรรมการ

          3. นายวินัย  พรหมจรรย์                  กรรมการ

          4. นายศตวรรษ  วงศ์โต                  กรรมการ

          5. ว่าที่ รต. ศุภชัย  ทองเพ็ง            กรรมการและเลขานุการ

   2.7  คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้สนับสนุน มีหน้าที่ ดำเนินการจัดหารายได้สนับสนุน นอกเหนือจากการจำหน่ายบัตร ประกอบด้วย

          1. นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม               ประธานกรรมการ

          2. ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม                 กรรมการ

          3. นายสำราญ  นิยมยาตรา              กรรมการ

          4. นายสมชาย  พิจิตบรรจง              กรรมการ

          5. นายศุภชัย  กิจันดา                    กรรมการ

          6. นายทวี  ชูทิพย์                         กรรมการ

          7. นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์                  กรรมการและเลขานุการ

   2.8  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จัดสถานที่ ประสานงานเกี่ยวกับสถานที่ให้พร้อมแก่การแข่งขัน ประกอบด้วย

          1. นายสถิตย์ สุวรรณชนะ                ประธานกรรมการ

          2. นายประพัส  พรหมจรรย์              กรรมการ

          3. นายสมชาย  สุขพรสวรรค์            กรรมการ

          4. นายไพรัช  ดวงจินดา                 กรรมการและเลขานุการ

2.9  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ ดำเนินการจัดหาอาหาร กำกับ ควบคุมและให้บริการอาหารแก่ผู้ร่วมงาน สนับสนุน ประสานงานจัดเตรียมอาหาร ประกอบด้วย

          1. นางสาวจิราภรณ์  ตันติพงค์อาภา        ประธานกรรมการ

          2. นางสาวนัฏฐา  คเชนทร์ภักดี             กรรมการ

          3. นางกลอยใจ  ครุฑจ้อน                   กรรมการ

          4. นางสาวบุสรินทร์  คูนิอาจ                กรรมการและเลขานุการ

 

 

สอบถามรายละเอียดที่

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

เบอร์โทรศัพท์ 093 691 8882   

ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันที่นี่ 

ระบบจะยืนยันภายใน 3 วันทำการ >> เช็ครายชื่อทีมที่ยืนยันแล้ว

เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
ชื่อ - สกุล size เสื้อ S/M/L/XL/XXL ตัวอย่าง : นายแดง ร่ำรวย M
ภาพถ่ายหลักฐาน หรือ สลิปการโอนเงิน/ภาพถ่ายใบเสร็จ/หลักฐานใดๆ ในการโอนเงิน ขนาดของไฟล์ 2 MB นามสกุลไฟล์ .png .jpg .gif เท่านั้น

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369