สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  เลขที่ ๑ ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
 
 
ขั้นตอนการสมัคร(แสดง/ซ่อน)
๑.ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 200 บาท โดยการโอนเงินผ่าน บัญชีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หมายเลขบัญชี 985-7-02656-7 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา มทร.ศรีวิชัย
๒. กรอกใบสมัครสมาชิกสมาคมฯ พร้อมแจ้งผลการชำระเงินผ่านระบบ(Upload รูปหลักฐานการชำระเงิน)กรณีที่ไม่ได้สมัครผ่านเว็บไซต์สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ “สำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000”
๓. ให้สมาชิกสามัญลงนามรับรองผู้สมัคร 1 คนในใบสมัคร(หากไม่มีผู้รับรองสมาคมฯ จะดำเนินการให้)
๔. ฝ่ายเลขานุการส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ พร้อมหมายเลขสมาชิกและใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้สมัครผ่านทางE-mail ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัคร
๕. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกได้จากเว็บไซต์ของสมาคม http://alumni.rmutsv.ac.th ในเมนูฐานข้อมูลศิษย์เก่า

*สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคม โทร. 074-313-369, 0936918882
รับรองการสมัครสมาชิก (หากไม่มีสมาคมฯ จะดำเนินการให้)
รับรองการชำระเงิน(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษยฺเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รูปประจำตัว
หลักฐานการชำระเงิน(รูปภาพ)    
   
 
๑.ข้อมูลส่วนตัว  
  ๑.๑      
  ๑.๒    
   
  ๑.๓  
     
   
 
  ๑.๔ ช่องทางการติดต่อ    
  ๑. ๒.
  ๓. ๔.
๒.ข้อมูลประกอบการการกำหนดสมาชิก (ตรวจสอบประเภทสมาชิกจากข้อบังคับ หมวดที่ ๒ เรื่อง สมาชิก)
  ๒.๑ สมาชิก    
  ๒.๒ ข้อมูลการศึกษา
       
ระดับ แผนก/สาขา คณะ วิทยาเขต รุ่นที่ เข้าศึกษาปีการศึกษาที่