Get Adobe Flash player

ขอเชิญชวนสมัครสมาชิก สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

 

ประเภทของสมาชิกสมาคมฯ

  1. สมาชิกสามัญ

ได้แก่ ผู้ซึ่งเคยได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

เสียค่าบำรุงการเป็นสมาชิกแรกเข้าครั้งเดียวตลอดชีพจำนวน 200 บาท

  1. สมาชิกวิสามัญ

ได้แก่ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ไม่ใช่สมาชิกตามข้อ 1.

  1. สมาชิกกิตติมศักดิ์

ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผู้มีอุปการคุณ

หรือให้ความสนับสนุนกิจการของ

 

สมัครสมาชิก>>คลิกที่นี่ เพื่อกรอกใบสมัครสมาชิกสามัญของสมาคมฯ ทางออนไลน์​

ตรวจสอบการเป็นสมาชิก>>คลิก!!!