พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบทุนการศึกษา ๑๕ ทุน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท

     วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธหนูเนียม อุปนายกสมาคมฯคนที่ ๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ทั้ง ๑๕ คณะ/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ในพิธีซ้อมรับพระราชปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

โดยมีผู้เข้าร่วมรับทุนจากคณะ/วิทยาลัยต่างๆ ดังนี้

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

คณะ

1

นายฉันทวุฒิ

แสงอุดม

คณะบริหารธุรกิจ

2

นายเจษฎา

ณ นคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3

นางสาวนาฎตยา

เจะดาแม

คณะศิลปศาสตร์

4

นางสาวชุตินันท์

หมินเหร็ม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

5

นายจิตรกร

ไพโรจน์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

6

นายสหรัฐ

พุทธกิต

วิทยาลัยรัตภูมิ

7

นายณัฐพรรณ

ส่งเสริม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8

นางสาวบุษบา

ตรึกตรอง

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

9

นางสาวรักษ์สุดา

หนูคง

คณะเกษตรศาสตร์

10

นางสาวอาซีย๊ะ

หวังจิ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

11

นางสาวชฎาพร

พราหมณ์ทอง

คณะสัตวแพทยศาสตร์

12

นางสาวกมลชนก

รักษาวงศ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

13

นายจารึก

หัวเขา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

14

นางสาวสุภาภรณ์

สุขไสย

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

15

นางสาวไซนะ

อุมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


  

  

  

  

  

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑ ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

 

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369