Get Adobe Flash player

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

     ตามที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา จาก 15 คณะ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 15 คณะ คณะละ 1 ทุน 

    สมาคมศิษย์เก่ามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จำนวน 15 คน เพื่อรับทุนการศึกษาในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย http://alumni.rmutsv.ac.th โทร 093 - 6918882