ขอเชิญนักศึกษาเข้าประกวดผลงาน Sticker Line

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่าฯ และบุคคลทั่วไป

ส่งผลงานเข้าประกวด LineSticker ภายใต้หัวข้อ “ศิษย์เก่ามทร.ศรีวิชัย”

ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มิถุนายนนี้เท่านั้น

 

 

เงื่อนไขและรายละเอียดการประกวดสติกเกอร์ LINE สมาคมศิษย์เก่ามทร.ศรีวิชัย

กำหนดการแข่งขัน

การรับสมัครและส่งผลงาน          วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง เวลา 23.59 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน 2561

วันคัดเลือก                                วันที่ 23 มิถุนายน 2561 โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ

ประกาศผลคัดเลือกวันที่             25 มิถุนายน 2561 ผ่านทาง http://alumni.rmutsv.ac.th/

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป

เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจาก

1. แนวคิดของผลงาน สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย/ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

2. ความสวยงามของผลงาน

3. ความเป็นไปได้ในการนำ ไปใช้งานจริง

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

ส่งท่ี Email: pimchanok8882@gmail.com

หัวข้อ E-Mail: เข้าร่วมประกวดสติกเกอร์ไลน์สมาคมศิษย์เก่ามทร.ศรีวิชัย-ชื่อผู้สมัคร

ข้อกำหนดการออกแบบ

1. รูปภาพ: จำนวน 24 รูป

2. ฟอร์แมต: PNG ความละเอียด 72dpi หรือสูงกว่า และโหมดสี RGB

3. ขนาด: กว้าง 320 พิกเซล × สูง 270 พิกเซล ต่อเฟรม (ขนาดสูงสุดของแต่ละไฟล์ไม่เกิน 2 MB) และเว้นระยะขอบ ประมาณ 10 พิกเซล

4. พื้นหลังของรูปโปร่งใส

5. ระบุชื่อของสติกเกอร์ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาละ 40 ตัวอักษร พร้อมข้อความอธิบายสติกเกอร์ (ลักษณะหรือจุดเด่นของสติกเกอร์) ลงในใบสมัคร

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 1 รางวัล

ข้อกำหนดอื่นๆ

1. ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องไม่ซ้ำ กับผลงานที่เคยส่งเป็น creator สติกเกอร์ในระบบ creator.line.me

2. ผู้เข้าร่วมประกวดยินยอมให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถนำ ผลงาน ออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยไม่ ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน

3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆทั้งสิ้น

4. หากผลงานใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์/กติกาที่ทางคณะกรรมการได้กำหนดไว้ อาจไม่ได้รับการพิจารณา

5. ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ในรางวัลดังกล่าว

6. งานของท่านต้องไม่ละเมิดสิทธิใดๆ ของผู้อื่น รวมทั้งสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธสิ์ิทธิ์ความเป็น ส่วนตัว สิทธิ์ในการโฆษณาเผยแพร่ และสิทธิ์อื่นๆ

7. ในกรณีที่เห็นว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้ามข้อใดที่ระบุไว้ในกฎระเบียบนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบผลงานและตัดสิทธิ์การ แข่งขันตามแต่ดุลพินิิจโดยเด็ดขาดของ LINE รวมถึงอาจกำหนดให้ผู้ชนะการแข่งขันและผลงานของผู้ชนะการแข่งขัน รายนั้นขาดคุณสมบัติ และยกเลิกรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันดังกล่าวได้ 

8. จะต้องปฏิบัติตาม Terms of Use ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") https://creator.line.me/th/terms/ และ Privacy Policy ("นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว") http://terms.line.me/line_rules/?lang=th

เอกสารประกอบ: 

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369