กำหนดการแข่งขันแรลลี่

กำหนดการแข่งขัน แรลลี่การกุศล

กำหนดการ

แรลลี่การกุศล สานฝันเพื่อน้องด้อยโอกาสทางการศึกษา

ตอน หลงเสน่ห์ทะเลใต้ชายหาดสวรรค์

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561

จุดเริ่มต้น ณ มทร.ศรีวิชัย  จังหวัดสงขลา – ที่ว่าการอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วันลงทะเบียน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

13.00 น. – 18.00 น.         - ลงทะเบียนรับอุปกรณ์และหมายเลขในการแข่งขัน ณ หอประชุมเอนกประสงค์  มหาวิทยาลัย

                                          เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดสงขลา

                                        - รับเสื้อโครงการ

                                        - จับฉลากห้องพัก

                                        - ชี้แจงกฎกติกาและเส้นทาง RC แต่ละฐาน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561                                                         

จุดเริ่มต้น ณ มทร.ศรีวิชัย  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

05.00 น. - 06.00 น.                   รับลงทะเบียนผู้แข่งขันหมายเลข 1-200  / รับชุดอาหารเช้า / รับชุดอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม

06.00 น. - 06.10 น.                   ประธานกล่าวเปิดงานละปล่อยตัว

06.10 น. - 07.00 น.                   ปล่อยตัวรถผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมสู่ฐาน RC หมายเลข 1-200

07.10 น. - 08.00 น.                   ปล่อยตัวรถผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมสู่ฐาน RC หมายเลข 201-400/ รับชุดอาหารเช้า / รับชุดอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม

 08.10 น. - 09.00 น.                  ปล่อยตัวรถผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมสู่ฐาน RC หมายเลข 401-600 / รับชุดอาหารเช้า / รับชุดอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม

09.10 น. - 10.00 น.                   ปล่อยตัวรถผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมสู่ฐาน RC หมายเลข 601-800 / รับชุดอาหารเช้า / รับชุดอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม

10.10 น. - 11.00 น.                   ปล่อยตัวรถผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมสู่ฐาน RC หมายเลข 801-1000 / รับชุดอาหารเช้า / รับชุดอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม

17.00 น. ​                                    สิ้นสุดการแข่งขันและรวมคะแนน ณ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

18.00 น.                                     เข้าสู่งานภาคกลางคืนบริเวณหาดในเพลา

   - รับอาหารเย็นหน้างาน (SetBox) ในงานจะมีกับแกล้ว 2 อย่าง มีเหล้ารีเจนซี โซดา 4 ขวด

น้ำดื่ม และน้ำอัดลม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

   พักผ่อนตามอัธยาศัย  CheckOut ก่อนเที่ยง

หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางคณะกรรมการจะทำการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 

เอกสารประกอบ: 

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369