Get Adobe Flash player

     วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมประชุมย่อย เรื่องกิจกรรมแรลลี่การกุศล สานฝันเพื่อน้องด้วยโอกาสทางการศึกษา ตอน หลงเสน่ห์ทะเลใต้ชายหาดสวรรค์

ณ ห้องประชุมกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย