Get Adobe Flash player

     คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมสัมนาขับเคลื่อนนโยบายระหว่างสมาคมศิษย์เก่าฯ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2561

     โดยมีนายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในที่ประชุม