Get Adobe Flash player

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มทร.ศรีวิชัย ออกค่ายเพื่อสร้างบันได และห้องน้ำ ที่หมู่บ้านเงาะป่าซาไก บ้านทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง