Get Adobe Flash player

        ด้วยสมาคมศิษย์เ่ก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษา จำนวน ๑๕ ทุน ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่นักศึกษาสังกัด