คณะกรรมการประชุมก่อสร้างอาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ

24/8/2564 คณะกรรมการสมาคมศิยษ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประชุมวางแผนความคืบหน้าอาคารสมาคมศิษย์เก่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิัช เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบและพร้อมที่ดำเนินการต่อไป

   

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246