ส่งมอบทุนการศึกษา

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งมอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยส่งมอบให้คณะของนักศึกษาเป็นตัวแทนในการส่งมอบให้นักศึกษาในครั้งนี้

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246