ประชุมติดตามการดำเนินงาน

31 ตุลาคม 2563 ประชุมติดตามงานครั้งที่ 8/2563 โดยนายเฉลิม ศิริรักษ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดยปรึกษาหารือและติดตามการดำเนินการที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการดำเนินการต่อไป

    

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 065-463-5246