พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบทุนการศึกษา ๑๕ ทุน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท

     วันอังคาร ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมทีมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาโดยทุนละ ๑๕,๐๐๐บาท ให้กับนักศึกษาทั้ง ๑๕ คณะ ในวันพิธีซ้อมรับพระราชปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

    ทั้งนี้ นายกสมาคมศิยษ์เก่าได้มอบโอวาทให้กับบัณฑิตที่จบปีการศึกษา ๒๕๖๑ พร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา ขุนเพ็รช นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ กล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณแก่พี่บัณฑิต ที่ส่งมอบโอกาสน้องๆ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    

โดยมีผู้เข้าร่วมรับทุนจากคณะ/วิทยาลัยต่างๆ ดังนี้

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

คณะ

1

นายฐิติภัทร

นองเนือง

คณะบริหารธุรกิจ

2

นายธิติ

มังฆะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3

นางสาวรุ่งนภา ขุนเพ็รช

คณะศิลปศาสตร์

4

นายคณิศร

สุวรรณละเอียด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

5

นางสาวณัฐสุดา

ทองถาวร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

6

นางสาวเจนจิรา สุวรรณมณี

วิทยาลัยรัตภูมิ

7

นางสาวณัฐณิชา

เบ็ญเจริญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8

นางสาวกษมล โอคง

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

9

นางสาวลาตีพะห์

ยูโซ๊ะ

คณะเกษตรศาสตร์

10

นายเกียรติชัย พลสวัสดิ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

11

นางสาวเพชรา

ทรงสุวรรณ์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

12

นายนันทวัฒน์ ชัยมีเขียว

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

13

นายปัญณวัฒน์ ชัยมีเขียว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

14

นางสาวพรพิมล

ใจเดียว

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

15

นายภูวดล

อักษรนิตย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

   

 

  

  

 

  

 

  

 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑ ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 093-691-8882

โทรศัพท์ 0-7431-3369